TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'úsdel lloc web www.segujoguines.com i dominis associats (en endavant "el lloc web"), de la qual Elionor Vallverdú Segarra amb CIF 39742909J (d'ara des d'ara JOGUINES SEGÚ) amb CIF B91992065 i domicili en Carrer Llovera 29, a Reus 43201  és titular.

A través del seu lloc www.segujoguines.com i dominis associats, JOGUINES SEGÚ proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que JOGUINES SEGÚ posteriorment comunica a través d'email. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

JOGUINES SEGÚ vol fer saber als seus clients i usuaris que s'adreça exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península i Balears (en endavant, el "Territori"). JOGUINES SEGÚ no realitza enviaments de comandes a l'estranger (excepte Portugal) ni, de moment, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora dle territori de Península i Balears hauria de contactar amb JOGUINES SEGÚ mitjançant el formulari o enviant un correu a info@segujoguines.com, estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem sobre això.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-seus comentaris per email a: info@segujoguines.com

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de JOGUINES SEGÚ. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de JOGUINES SEGÚ, són exposats en www.segujoguines.com i dominis associats a manera orientativa.

PREUS

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

DISPONIBILITAT

JOGUINES SEGÚ informa al Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat aproximadament amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas JOGUINES SEGÚ posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.

JOGUINES SEGÚ farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per JOGUINES SEGÚ com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per JOGUINES SEGÚ per satisfer les comandes dels clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.segujoguines.com i dominis associats a la secció "El meu compte", "Comandes".

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), mitjançant els mètodes de pagament que es posen al seu dispocición. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol. El pagament amb targeta es realitza a través dels mètodes de pagament que es posen a disposició del client en www.segujoguines.com amb els seus protocols de seguretat.

El Client haurà de notificar a JOGUINES SEGÚ qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè JOGUINES SEGÚ pugui realitzar les gestions oportunes.

SEGURETAT

JOGUINES SEGÚ compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de JOGUINES SEGÚ i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre el Client i el centre servidor de JOGUINES SEGÚ les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les Condicions d'Ús i la confirmació del procés de compra, JOGUINES SEGÚ enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

JOGUINES SEGÚ acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament d'aquest. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar mitjançant el formulari "Contacte" o enviant un correu electrònic a info@segujoguines.com.

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I PÈRDUES.

I.  Lliurament del producte

JOGUINES SEGÚ es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

JOGUINES SEGÚ no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

JOGUINES SEGÚ informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

II. Termini de Lliurament

Els enviaments els realitzarem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de JOGUINES SEGÚ sol oscil·lar entre els 3 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, JOGUINES SEGÚ informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual Joguines Segú de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a JOGUINES SEGÚ, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'apartat "11. Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client.

Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un correu electrònic notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat.

Per motius de seguretat, JOGUINES SEGÚ no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.

III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. JOGUINES SEGÚ contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client s'haurà de posar en contacte amb JOGUINES SEGÚ. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de JOGUINES SEGÚ, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a JOGUINES SEGÚ via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències per aquest tipus (únicament peces en garantia).

DEVOLUCIÓ

I. Procediment de devolució

Tots els productes comprats en JOGUINES SEGÚ podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a JOGUINES SEGÚ la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de fins a 14 dies laborables comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

JOGUINES SEGÚ només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de JOGUINES SEGÚ amb les màximes garanties possibles.

3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, JOGUINES SEGÚ estableix com a únic procediment de devolució l'establert per JOGUINES SEGÚ. Si el motiu de la devolució és imputable a JOGUINES SEGÚ (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

1. Informar abans de 7 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar via correu a info@segujoguines.com o mitjançant el formulari d'atenció al client.

2. JOGUINES SEGÚ informarà al client de la direcció a la qual ha d'enviar el producte.

3. El client ha de enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar el client.

4. Informar de Joguines Segú de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

 II. Reemborsaments al CLIENT

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, JOGUINES SEGÚ reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.JOGUINES SEGÚ gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

JOGUINES SEGÚ actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en el www.segujoguines.com i dominis associats funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal .La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el Client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant en la seva caixa, suficients per al correcte ús i instal·lació del producte i tota la informació sobre la garantia. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la que aquí s'indica.

JOGUINES SEGÚ no estarà obligat a recollir el producte avariat i el Client haurà de dirigir al Servei Postvenda del fabricant. En aquest sentit, JOGUINES SEGÚ realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Client que així ho sol·licitin les dades de contacte d'aquest servei i facilitarà a aquests informació suficient per a la presentació de les reclamacions pertinents.

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal · lació i utilització no conforme a les instruccions del fabricant.

Queden exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant. La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, per als quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel Client en qüestió en els 7 dies següents al lliurament dels productes. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.

De manera expressa s'indica que no tenen garantia els inflables ja que els fabricant no la faciliten pels diferents factors que poden afectar la seva correcte funcionament (punxades, exposició al sol, rascades ...).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JOGUINES SEGÚ ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen a la web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de JOGUINES SEGÚ.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de JOGUINES SEGÚ.

JOGUINES SEGÚ informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència de l'anterior, els clients i usuaris són els únics responsables davant JOGUINES SEGÚ i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per JOGUINES SEGÚ, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

JOGUINES SEGÚ es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

JOGUINES SEGÚ informa que no garanteix:

1. Que l'accés a la Web i / oa les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels clients i usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

JOGUINES SEGÚ no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

JOGUINES SEGÚ no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.

2. Dels eventuals danys i perjudicis als clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'Usuari.

3. Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la Web, ja siguin autoritzats o no.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a JOGUINES SEGÚ mitjançant via contractual.

5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús de Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs

.JOGUINES SEGÚ no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1. Errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de JOGUINES SEGÚ.

2. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

4. De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

5. En tot cas, JOGUINES SEGÚ es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

6. Així mateix, JOGUINES SEGÚ té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. JOGUINES SEGÚ es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació de els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web ia utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.segujoguines.com i dominis associats o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a JOGUINES SEGÚ perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de JOGUINES SEGÚ, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi JOGUINES SEGÚ i per al lliurament dels compres.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

JOGUINES SEGÚ es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

JOGUINES SEGÚ presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir a www.segujoguines.com i dominis associats, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a info@segujoguines.com amb l'assumpte "Cancel compte".

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i JOGUINES SEGÚ no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, JOGUINES SEGÚ ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.

JOGUINES SEGÚ podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de JOGUINES SEGÚ o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

JOGUINES SEGÚ es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, JOGUINES SEGÚ recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d'Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Reus, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.